Behandeling

Indien ikzelf de behandeling zal uitvoeren, starten we met het opstellen van een behandelplan. Hierin staat wat de doelen van de behandeling zullen zijn en op welke manier deze doelen bereikt zullen worden.

Een behandeling bestaat allereerst uit psycho-educatie (zorgvuldige uitleg over de diagnose), waarna ouderbegeleiding, psychotherapie, medicatie of een combinatie van deze gestart kan worden. Hieronder volgt kort een omschrijving van de verschillende behandelvormen.

1. Ouderbegeleiding:

Dit bestaat uit ondersteunende gesprekken met de ouders/verzorgers. Door middel van deze gesprekken wordt tevens het probleemgedrag van het kind behandeld, waarbij aandacht besteed wordt aan opvoedingsstrategieën die passen binnen de persoonlijke opvoedingsstijl.

2. Psychotherapie:

Ik geef verschillende vormen van psychotherapie o.a.:

  • steunende begeleiding
  • cognitieve (gedrags)therapie (bij stemmings- en angststoornissen)
  • inzichtgevende psychotherapie (bij stemmingsstoornissen)
  • psychodynamsiche psychotherapie (bij verschillende psychopathologie)
  • systeemtherapie (het gehele/deel van gezin komt in behandeling)

3. Medicatie:

Medicatie vormt in sommige gevallen een belangrijk onderdeel van de behandeling. Meestal is dit in aanvulling op psychotherapie. Medicatie heeft vooral als doel om klachten die de ontwikkeling van het kind in de weg staan te behandelen, zodat het kind zich optimaal kan ontplooiien. Daarnaast kan medicatie soms als doel hebben om eventuele comorbiditeit te voorkomen.
Indien er een indicatie bestaat voor het starten met medicatie, zal allereerst uitgebreid uitleg hierover worden gegeven. Het is van groot belang dat ouders/verzorgers en kind hierachter staan.
Het kenniscentrum voor kinder- en  jeugdpsychiatrie biedt uitgebreide informatie over medicatie. Lees hierover meer op: https://www.kenniscentrumkjp.nl/nl/clienten/behandeling#medicijnen

Om doelmatigheid en effectiviteit te meten van de behandeling, hanteer ik “Routine Outcome Monitoring” (ROM). Bij elke patiënt waar dat zinvol is en waar instrumenten voor zijn vastgesteld, worden gedurende de behandeling ROM-vragenlijsten afgenomen. Dit heeft primair tot doel de behandeling te ondersteunen en verbeteren, en daarnaast de patiënt aanknopingspunten voor zelfmanagement te bieden.

Op dit moment is het nog onvoldoende duidelijk of het aanleveren van ROM aan SBG (Stichting Benchmark GGZ) voldoet aan de privacy wetgeving. Om deze reden ben ik (tijdelijk) gestopt met aanleveren aan SBG.